Aktualności


2020-07-01: Dobry Start (300+)

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine można będzie składać wnioski w Programie Dobry Start (300+)  na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki".

Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+”  trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine od 1 lutego 2021 r.

 

2020-07-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.07.2020r.-30.09.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.27%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.11%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.2,0% w stosunku rocznym.

2020-06-22: Zebranie Przedstawicieli Banku

Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie § 22 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 15 lipca 2020., na godz.12:00, w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b.                    
Informujemy, że zgodnie z zapisami § 24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie 15 min. od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 12:15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Planowany porządek obrad:    

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 3. Wybory Komisji: Mandatowej i ds. odpowiedniości, Wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2019r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2019rok, sprawozdania biegłego rewidenta, kierunków rozwoju oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2019r. 
 6.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r., w tym informacja: w zakresie  dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu, na temat dokonanej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, dotycząca dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
 7. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej i ds. odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP. 
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej i ds. odpowiedniości z wyników następczej oceny członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady za 2019r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019r. wraz z oceną polityki wynagrodzeń, stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2019r.,
 • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.,
 • zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach„
 • przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.

     11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej w sprawie wniosków z obecnego Zebrania Przedstawicieli, ich rozpatrzenie oraz   uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok następny.
       12. Zamknięcie obrad.

 

2020-06-08: Tarcza Finansowa PFR

Od dnia 18 maja 2020r. Klienci, którym Polski Fundusz Rozwoju przyznał subwencję w kwocie niższej od wnioskowanej, mają możliwość odwołać się od tej decyzji.

W jakiej sytuacji i kiedy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może odwołać się od decyzji PFR, jeśli przyznano mu niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował. Odwołanie może złożyć tylko na kwotę różnicy pomiędzy tymi kwotami. Wniosek odwoławczy można złożyć maksymalnie w ciągu  2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której klient się odwołuje.

Ile razy klient może złożyć wniosek odwoławczy?

Klient może złożyć wniosek odwoławczy maksymalnie 2 razy. Każdy kolejny wniosek  odwoławczy zostanie odrzucony przez PFR. Drugi wniosek odwoławczy może złożyć tylko ten klient, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.

O czym klient powinien wiedzieć składając wniosek odwoławczy?

Wniosek odwoławczy:

 1. może być złożony przez inną osobę, która reprezentuje firmę;
 2. musi być złożony w tym samym banku, w którym złożony jest wniosek pierwotny;
 3. musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak  we wniosku pierwotnym, w tym: wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej, wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.

Co klient powinien sprawdzić zanim złoży wniosek odwoławczy?

 • czy nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS;
 • czy liczba pracowników, która została zgłoszona do ZUS jest zgodna z rzeczywistością;
 • czy spełnia inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działa  w branży wykluczonej z pomocy.

 

2020-06-08: Promocja VISA

Płać kartą VISA możesz wygrać samochód Toyota Corolla TS Kombi i inne nagrody.

Rozpoczęła się loteria, w której nasi Klienci mogą wygrać tysiące nagród. Wystarczy płacić za zakupy (również te internetowe) kartami Visa. Płatności można dokonywać także telefonem.

Aby wziąć udział w loterii, Użytkownik karty wypełnia krótki formularz rejestracyjny na stronie visa.pl. Potem wystarczy dokonywać płatności Visa: jedna transakcja = jeden los na loterii. Transakcje dokonywane w serwisie AliExpress oraz w sklepach Żabka liczone są podwójnie, czyli z jednej transakcji Klient dostaje dwa losy na loterii.

Loteria trwa do 30 czerwca 2020 r.

Szczegóły i regulamin loterii dostępne na visa.pl

2020-06-03: Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2019 r.
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2019 r.
 
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

2020-06-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana w okresie 01.04.2020r.-30.06.2020r. przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.45%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 0.11%

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.2,0% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.11,2% w stosunku rocznym.

2020-05-08: Serwis internetowy dla Klientów Banków Spółdzielczych

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów


Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe. Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego  przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

Serwis dostępny jest pod adresem:
www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow
 

Na stronie znajdą Państwo:

 • Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym:
 • o warunkach finansowania dla mikro i MŚP
 • linki do dokumentów: „Najczęściej zadawane pytania” oraz „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm”
 • kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć w jakiej wysokości mogą otrzymać wsparcie finansowe z PFR
 • dokument „Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP oraz jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?”
 • informację jak się przygotować do złożenia wniosku
 • informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PFR dla przedsiębiorców.
 • Informacje o wybranych aspektach Tarczy Antykryzysowej
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia –  informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

 

2020-04-30: Wniosek w ramach Tarczy Finansowej PFR

Miło jest nam poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnił Klientom składanie wniosków dotyczących Tarczy Finansowej PFR dla Mikrofirm i MŚP poprzez naszą bankowość elektorniczą EBO eBank OnLine.

Jak złożyć wniosek w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach?
    

 1. Zaloguj się do systemu bankowości elektronicznej
 2. Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej, z menu głównego wybierz "Usługi"
 3. Następnie wybierz "Złóż wniosek"
 4. Z listy wybierz rachunek, na który ma zostać wypłacona subwencja i kliknij "Dalej" następnie wprowadzasz kod autoryzacyjny klikasz podpisz i przekaż     Uwaga! Wniosek otwiera się w nowym oknie. Należy zezwolić na wyskakujące okienka w ustawieniach przeglądarki
 5. Z listy wniosków wybierasz "Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP"
 6. Otworzy się formularz wniosku, w którym wypełnij  wszystkie wymagane pola
 7. Po wypełnieniu wniosku kliknij "Wyślij"
 8. W ostatnim kroku wypełniania wniosku, możesz pobrać umowę

 

Ważny komunikat: Szanowni Przedsiębiorcy  w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków  wymaga  przetworzenia  danych  w  rejestrach  publicznych.  Złożenie  wniosku  o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR

2020-04-30: Tarcza Finansowa PFR

Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm już teraz można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.


W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR.


Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019r. przekracza 43 mln euro.


Jak  wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.
Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji  obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:

 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji
 • Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a  do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej
w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności,
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza.