Aktualności


2022-07-29: Wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe 2022/2023

 

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć  wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. „wakacje kredytowe”

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Konsument może skorzystać z zawieszenia 8 rat spłaty kredytu w okresie:

 1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 

Wniosek musi wpłynąć do Banku przed terminem płatności raty, w godzinach obsługi klienta. Zawieszeniu podlega rata kapitałowo- odsetkowa, którą będzie trzeba zapłacić na końcu wydłużonego okresu kredytowania.

 

Wniosek, podpisany przez wszystkich Kredytobiorców można złożyć w placówkach Banku osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

 

Wzór  wniosku

 

Zapytaj naszych Pracowników o szczegóły, tel. Centrala Banku 32 4722320 w.27, e-mail: kredyty@bspawlowice.pl

2022-07-08: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka WIBOR 3 M stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
w okresie 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r. wynosi 6,85%.

Aktualna stopa redyskonta weksli stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 6,55% w stsosunku rocznym.

Aktualna stopa referencyjna stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 6,50% w stsosunku rocznym.

 

Stawka oprocentowania kredytów przeterminowanych:

- dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 28,00% w stosunku rocznym,

- dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r.  – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, tj. 24,00% w stosunku rocznym.

2022-07-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka WIBOR 3 M stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
w okresie 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r. wynosi 6,85%.

Aktualna stopa redyskonta weksli stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 6,05% w stsosunku rocznym.

Aktualna stopa referencyjna stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 6,00% w stsosunku rocznym.

 

Stawka oprocentowania kredytów przeterminowanych:

- dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 26,00% w stosunku rocznym,

- dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r.  – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, tj. 23,00% w stosunku rocznym.

2022-06-09: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka WIBOR 3 M stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. wynosi 4,27%.

Aktualna stopa redyskonta weksli stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 6,05% w stsosunku rocznym.

Aktualna stopa referencyjna stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 6,00% w stsosunku rocznym.

 

Stawka oprocentowania kredytów przeterminowanych:

- dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 26,00% w stosunku rocznym,

- dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r.  – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, tj. 23,00% w stosunku rocznym.

2022-05-31: Zebranie Przedstawicieli Banku 15 czerwca 2022 roku

Zarząd Banku  Spółdzielczego w Pawłowicach zawiadamia , że na podstawie §22 Statutu, zwołuje
Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 15 czerwca 2022r., na godz. 13:00,
w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16b.

Informujemy, że zgodnie z zapisami §24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli
w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie 15 min od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 13:15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 2. Wybory Komisji:
 • Mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości,
 • Wnioskowej.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP.
 3. Przedstawienie zaktualizowanego Regulaminu działania Rady Nadzorczej i jego uchwalenie.
 4. Omówienie i uchwalenie Procedury dokonywania oceny odpowiedniości i niezależności Kandydatów/Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach .
 5. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości na zakończenie kadencji Rady.
 7. Zgłaszanie Kandydatów do Rady Nadzorczej.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2021 rok, opinii biegłego rewidenta oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2021r. a także przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej na 2022r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021r., w tym informacja w zakresie dokonanej oceny: pracy i odpowiedniości członków Zarządu, realizacji polityki wynagradzania, stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
 10. Wybory do Rady Nadzorczej:
 • odczytanie sprawozdania Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości i niezależności Kandydatów,
 • przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
 1. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021r.
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021r.,
 • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.,
 • wyboru delegata na zjazdy Związku Rewizyjnego.
 1. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków i zamierzeń oraz ich

uchwalenie.

 1. Odczytanie protokołów Komisji mandatowo-skrutacyjnej i ds. odpowiedniości:
 • w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej;
 • w zakresie oceny kolegialnej nowej Rady Nadzorczej.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia.
 2. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Informujemy , że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu:

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
 2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
2022-05-20: Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2021 r.
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2021 r.
 

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

2022-05-10: Zebranie Grupy Członkowskiej

Na podstawie § 37 Statutu Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zaprasza Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które zwołuje w następujących terminach:

 1. W dniu 18 maja 2022 r. (środa), na godz. 15.30, w Sali OSP w Warszowicach – dla członków Banku z sołectwa Warszowice i Krzyżowice.
 2. W dniu 19 maja 2022 r. (czwartek), na godz. 15.30, w lokalu Punktu Kasowego w Pielgrzymowicach - dla członków Banku z sołectwa Golasowice, Jarząbkowice i Pielgrzymowice.
 3. W dniu 25 maja 2022 r. (środa), na godz. 15.30, w Centrali Banku w Pawłowicach - dla członków Banku z sołectwa Pawłowice, Pniówek i spoza Gminy Pawłowice.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2021, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Zgłaszanie Kandydatur na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, wybór Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie wyborów.
 5. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz kierunków dalszej działalności.
 6. Dyskusja, wnioski i postulaty w sprawach Banku i jego Członków.
 7. Przedstawienie wyników wyborów.
 8. Zakończenie.

Grupa Członkowska ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na jej Zebraniu.

2022-05-06: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka WIBOR 3 M stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. wynosi 4,27%.

Aktualna stopa redyskonta stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 5,30%.

Aktualna stopa referencyjna stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 5,25%.

 

Stawka oprocentowania kredytów przeterminowanych:

- dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 23,00% w stosunku rocznym,

- dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r.  – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, tj. 21,50% w stosunku rocznym.

 

2022-04-19: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka WIBOR 3 M stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. wynosi 4,27%.

Aktualna stopa redyskonta stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 4,55%.

Aktualna stopa referencyjna stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 4,50%.

Stawka oprocentowania kredytów przeterminowanych:

- dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 20,0% w stosunku rocznym,

- dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r. – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, tj. 20,00% w stosunku rocznym.

2022-04-01: OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka WIBOR 3 M stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
w okresie 01.04.2022 r. – 30.06.2022 r. wynosi 4,27%.

Aktualna stopa redyskonta stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach wynosi 3,55%.

 

Stawka oprocentowania kredytów przeterminowanych:

- dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 16,0% w stosunku rocznym,

- dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r.  – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, tj. 18,00% w stosunku rocznym.